Tips en trics omgaan met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen we komen het dagelijks tegen , hoe er mee om te gaan en wat te doen als het fout gaat?

Menselijk falen blijkt vaak de oorzaak van een incident te zijn. Van de ruim 20 meldingen vorig jaar werden twaalf stuks (57 procent) veroorzaakt door een handelingsfout. Een jaar eerder waren dat nog zeven van de 28 incidenten, dus 25 procent.

De incidenten betreffen onder meer verkeersongevallen, lekkende verpakkingen en branden. Ook komen medewerkers enkele keren fysiek in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals een losschietende slang tijdens het overpompen van bv accuzuur.

Tips en trics omgaan met gevaarlijke stoffen

Wanneer is een stof gevaarlijk en voor wie is dat van toepassing?

In de wereld van de chemie wordt met enige regelmaat het standpunt gehuldigd dat er geen gevaarlijke stoffen zijn maar slechts gevaarlijke hoeveelheden denk mede aan de Moerdijkbrand schade 71 miljoen euro, veroorzaakt doordat is geprobeerd om een pomp, waarmee gevaarlijke stoffen werden overgepompt, te ontdooien met een gasbrander.

We kunnen hierbij de navolgende stoffen tegenkomen:

  1. Brandbare stoffen
  2. Explosieve stoffen
  3. Giftige (toxische stoffen en
  4. Corrosieve / agressieve stoffen.

In reconditionerings land zijn met name de stoffen die corrosieve dampen afgeven zeer bekend . Met name als berucht voorbeeld is het vrijkomen van chloor bij het verbranden van PVC (Polyvinylchloride) samen met het vaak in overvloed aanwezige bluswater(damp)waarmee waterstofchloride wordt gevormd en in water is dat het bekende zoutzuur.(HCL)

Het behoeft nauwelijks betoog dat zoutzuur een desastreuze uitwerking heeft op metalen in een bedrijf. Dat betekent dat na zeer korte tijd alle metalen machines, constructiedelen en ook de nog veel gevoeliger elektronica ernstig kan worden aangetast als niet snel een bereddingsactie / corrosiestop/reiniging wordt uitgevoerd.

Als reconditioneerder lopen wij vaak bij calamiteiten tegen het feit aan dat de preventiemaatregelen niet afdoende nageleefd zijn:

  • Dreiging van een explosie is te voorkomen door het wegnemen van de zuurstof door bv stikstof/kooldioxide in de chemische industrie wordt dit wel toegepast.(inertiseren)
  • De aanwezigheid van brandbaar product zoveel mogelijk voorkomen door bv opslag in een aparte ruimte of een frequent reinigingsprotocol te hanteren zodat er geen stofophoping plaats vindt . ( denk aan veevoederfabrieken en specerijen verwerkende bedrijven). Vaak als er ergens in de fabriek een stofexplosie plaats vindt gaat dit gepaard met een vlamfront of schokgolf , dit hebben wij al een aantal malen in de praktijk mogen meemaken.
  • Voorkomen van ontstekingsbronnen door hier gericht mee om te gaan zoals het afgeven van een werkvergunning waarbij er maatregelen ter voorkoming van kunnen worden getroffen zoals stil leggen van de productie of het reinigen van de werkplek tot vele meters in de omtrek inclusief de etage eronder in verband met bv lasvonken etc.
  • Elektrische installaties behoeven ook de nodige aandacht opeenhoping van vervuiling (straalgrit,papierstof etc. ) kan een oorzaak zijn van een calamiteit/storing door een periodiek en vooral effectief onderhoud kan dit worden voorkomen.

Corocor uw partner voor vrijblijvend advies/oplossing

24/7 bereikbaar op ons nummer: 0800 - 267 6 267

Direct Contact